Servicio gratuito de orientación jurídica a personas mayores

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia, ha extendido a cinco oficinas forales el servicio de orientación jurídica para acercarlo a las personas mayores del Territorio. Desde el 3 de julio de 2017, el servicio se presta en Barakaldo, Balmaseda, Gernika, Getxo y Durango.

Este servicio gratuito ofrece un asesoramiento jurídico de carácter básico, resolviendo dudas y, en su caso, derivándolas hacia quien pueda resolverles sus problemas más graves. En concreto, atiende los siguientes ámbitos:

 • Testamentarias, herencias y sucesiones.
 • Pensiones de la Seguridad Social y prestaciones o servicios de carácter social.
 • Divorcios, convenios reguladores y régimen de visitas.
 • Consumo, banca y seguros.
 • Información sobre asistencia judicial, documentos judiciales y si fuera necesario, la solicitud de justicia gratuita.
 • Problemas de vecindad, propiedad horizontal.
 • Incapacitación judicial y tutela judicial.
 • Otros trámites ante Administraciones (sin carácter social).

 

Pueden solicitar este servicio, las personas mayores de 60 años, empadronadas en Bizkaia.

Información y cita previa:

 • A través del teléfono 94 406 80 00. Empezará a funcionar en los próximos días. Hasta entonces estará operativo el anterior: 900 220 002.
 • En la oficina de Laguntza. Diputación 7, planta baja, 48009 Bilbao.
 • bizkaia.eus/citaprevia

Este Servicio, previa solicitud de cita, se ofrece en las oficinas de Gernika y Getxo los lunes de 9:00 a 11:00:

 • Gernika, Plaza San Juan Ibarra, 5.
 • Getxo, Konporte s/n.

Y en las oficinas de Barakaldo, Durango y Balmaseda los martes de 9:00 a 11:00:

 • Barakaldo, C/Fueros, 4.
 • Durango, Askatasun Etorbidea, 12.
 • Balmaseda, Paseo de La Magdalena, 2.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailak, Bizkaiko Abokatuen Elkargoarekin lankidetzan, bost bulegotara zabaldu du aholkularitza juridikoko zerbitzua, Lurraldeko adinekoengana hurbiltzeko asmoz. 2017ko uztailaren 3tik aurrera, zerbitzua Barakaldo, Balmaseda, Gernika, Getxo eta Durangoko bulegoetan ematen da.

Doako zerbitzu honek oinarrizko aholkularitza juridikoa ematen du: zalantzak argitu, eta beharrezkoa bada, arazorik larrienak konpon ditzakeen norbaitengana bideratu. Zehazki, honako arlo hauetan aritzen da:

 • Testamentuak, herentziak eta ondorengotzak.
 • Gizarte Segurantzako pentsioak, gizarte-prestazioak eta gizarte-zerbitzuak.
 • Dibortzioak, hitzarmen arauemaileak eta bisita-erregimenak.
 • Kontsumoa, banka eta aseguruak.
 • Laguntza eta agiri judizialei buruzko informazioa, eta, behar izanez gero, doako justiziaren eskabidea.
 • Auzokoekiko arazoak, jabetza horizontala.
 • Ezgaitze judiziala eta tutoretza judiziala.
 • Administrazioen aurrean egin beharreko beste izapide batzuk (izaera soziala ez dutenak).

Zerbitzu hori eskatu ahal dute Bizkaian erroldatuta dauden 60 urtetik gorako pertsonek.

Informazioa eta aurretiazko hitzordua:

 • Telefono honetara deituta: 94 406 80 00. Hurrengo egunetan zehar jarriko dela martxan adierazten dizugu. Ordura arte, hau izango da erabilgarri: 900 220 002
 • Laguntza bulegoan. Diputazio kalea 7, beheko solairua, 48009 Bilbo.
 • bizkaia.eus/hitzorduak

Aurretik hitzordua eskatuta, Gernika eta Getxoko bulegoetan astelehenetan 9:00etatik 11:00etara.

 • Gernika, San Juan Ibarra 5.
 • Getxo, Konporte z.g.

Barakaldo, Durango eta Balmasedako bulegoetan astearteetan 9:00etatik 11:00etara:

 • Barakaldo, Fueros 4.
 • Durango, Askatasun Etorbidea 12.
 • Balmaseda, Magdalena Pasealekua 2.

 

No hay comentarios

Agregar comentario